Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteaia personaliga.
Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarve vahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

                       Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

                       Nurmenuku rühm    – Arvin Prei / hoolekogu esimees

                       Rukkilille rühm          – Arni Ots

                       Võilille rühm               – Ivi Klimov

                       Meelespea rühm     – Merit Sell

                       Kellukese rühm        – Sigrid Jaanus

                       Karikakra rühm        – Mare Ool

                       Õpetajate esindaja – Tiina Martinson

                       Vallavalitsuse esindaja – Maiu Raun