Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteaia personaliga.
Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarve vahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

                       Hoolekogu koosseis 2018/2019 õppeaastal:

                       Nurmenuku rühm    – Arvin Prei

                       Rukkilille rühm          – Kaarli Haandi

                       Võilille rühm               – Kertu Vips

                       Meelespea rühm     – Merit Sell

                       Kellukese rühm        – Andro Jürisson

                       Karikakra rühm        – Kalmar Suuster

                       Õpetajate esindaja – Tiina Martinson

                       Linnavalitsuse esindaja – Õilme Salumäe