Hoolekogu

https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002

Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteaia personaliga.
Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarve vahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.

 

Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

Nurmenuku rühm    – Arvin Prei / hoolekogu esimees
kontakt: arvinprei@gmail.com

Rukkilille rühm          – Arni Ots

Võilille rühm               – Ivi Klimov

Meelespea rühm     – Merit Sell

Kellukese rühm        – Sigrid Jaanus

Karikakra rühm        – Mare Ool

Õpetajate esindaja – Tiina Martinson

Vallavalitsuse esindaja – Maiu Raun