Hoolekogu

https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002

Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteaia personaliga.
Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarve vahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.

 

Hoolekogu koosseis 2021/2022 õppeaastal:

Nurmenuku rühm    – Liina Järveots
hoolekogu esimees,
kontakt: liina.jarveots@mail.ee

Rukkilille rühm          – Kadri Arula

Võilille rühm               – Ivi Klimov

Meelespea rühm     – Merit Sell
hoolekogu aseesimees

Kellukese rühm        – Kristel Peel

Karikakra rühm        – Piret Ruttu

Õpetajate esindaja – Tiina Martinson

Vallavalitsuse esindaja – Maarja Pildre