Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteaia personaliga.
Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

Hoolekogu:
kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarve vahendite otstarbekaks kasutamiseks;
teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.

Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

Saaremaa Vallavalitsuse korraldus
24.10.2023 nr 2-3/1263
Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine 2023 – 2024 õppeaastal:
Nurmenuku rühm    – Liina Järveots
hoolekogu esimees,
kontakt: liina.jarveots@mail.ee

Rukkilille rühm          – Kadri Arula

Võilille rühm               – Merle Ilvest

Meelespea rühm     – Ranel Mänd

Kellukese rühm        – Rita Meremaa

Sinilille rühm              – Maarika Mäekalle

Karikakra rühm        – Piret Ruttu

Õpetajate esindaja – Tiina Martinson

Vallavalitsuse esindaja – Maarja Pildre

Hoolekogu elektroonilise koosoleku protokolli päevakord ja otsused
2022 – 2023 õa koosseis
Aeg: 05. – 06.09.2023
Päevakord: Rukkilille rühma suurendamine 1 koha võrra 2023/2024 õppeaastaks.
Otsus: Suurendada Rukkilille rühm 1 koha võrra 2023/2024 õppeaastaks.

*Hoolekogu koosoleku protokolli nr 1 päevakord ja otsused
Aeg: 09.10.23
Päevakord:
1.Hoolekogu liikmete tutvumine. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.
2.Direktori ülevaade õppeaastast.
3.Muud küsimused: jõulupakid, rühmade pildistamine, isadepäeva tähistamine jms
Otsused:
1.Hoolekogu esimehena jätkab Nurmenuku rühma esindaja L. Järveots.
Aseesimeheks valiti Rukkilille esindaja K. Arula, protokollib õpetajate esindaja T. Martinson.
2.Rühmades läbirääkimiste ring: templid ja kommid jõulupakki (2,50eur laps),
jõuluvana töötasu 2,50eur laps.

*Hoolekogu koosoleku protokolli nr 2 päevakord ja otsused
Aeg: 29.01.24
Päevakord:
1. Lasteaia sisehindamisaruande ja arengukava muudatusettepanekud.
2. Direktori ülevaade õppeaasta esimesest poolaastast.
3. Muud küsimused
Otsused:
1. Kooskõlastatud Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia 2021-2023 perioodi sisehindamisaruanne.
2. Kooskõlastatud Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia arengukava perioodiks 2024-2026.

*Hoolekogu koosoleku protokolli nr 3 päevakord ja otsused
Aeg: 29.04.24
Päevakord:
Hoolekogu liikmete küsimustele vastamine:
* 1 või 2 õpetajate süsteem.
* Toetava Hariduse Keskuse tugispetsialistid majas – ülevaade (koormused, suurendamise võimalused).
* Direktori otsingutest.
* Tagasiside sünnipäevanädalast.
* Õpetajate asendamisest.
* Suvine töökorraldus.
* Garantiiremont.
* Sinilille rühm.
Otsused:
1. Direktor H. Karu informeerib Sinilille rühma esindajat, kui rühmaga seotud otsus 2024 – 2025 õppeaasta osas on tehtud.