Sinilill

Rühm on lastele avatud alates 14. augustist 2023 aastal.
Kontakt rühmas alates 14.08.2023: +372 53 03 2989

Rühmas töötame üldõpetuse põhimõttel. Õppetöö toimub individuaalselt ja gruppides. Õppetegevuste planeerimisel arvestame nii laste vanuselisi iseärasusi kui ka individuaalset arengut.

Laste järjepideva eesmärgistatud arengu toetamine toimub nii rühmapersonali kavandatud õppe- kasvatustegevustes kui ka mängudes. Mängudes kujundatakse ka eneseteenindamisoskusi ning rakendatakse õpitut.
Hommikuste kavandatud tegevuste ajal on tööl õpetaja, assistent ja õpetaja abi. Õppetegevused kavandatakse eesmärgist lähtuvalt.
Õppetegevusi aitavad korraldada muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja.

PLANEERITUD TEGEVUSED, mis toimuvad lasteaia muusika- ja spordisaalis:

esmaspäev: muusika 10.00 – 10.10
teisipäev: liikumine 9.10 – 9.20
kolmapäev: liikumine õues
neljapäev:
reede: muusika 9.50 – 10.00

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSE VALDKONNAD:
MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA
LIIKUMINE

Igapäevatöös lõimime vaatlemist, uurimist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, arvutamist, jutustamist jms.
TEGEVUSED ON LÕIMITUD LÄBI MÄNGU.

Õpetaja: Kadri
Assistent: Kaisa
Õpetaja abi: Grethel