Õppe- ja kasvatustöö

Põhimõtted:
1. Lapse tervise hoidmine ja tugevdamine ning liikumisvajaduse rahuldamine

Tervist edendava lasteaiana panustame terve ja aktiivse lapse arenemisvõimaluste  loomisele. Õpime palju õues. Tavapärastele liikumistegevustele saalis ja õuealal lisandub 2 ujumist lasteaia ujulas  ja erinevad liikumisvõimalused lasteaeda ümbritsevatel kergliiklusteedel, Musumänniku ja golfiväljaku radadel, lossipargis. Lisaks toimuvad Minu Tantsukooli tantsuring, Keelesumina inglise keele ring koolieelikutele, Sepps OÜ kergejõustikutrenn ja FC Kuressaare jalgpallitrenn huvilistele.

  1. Lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine

Rühmas töötavad lasteaiaõpetajad kavandatud tegevuse ajal koos, toeks õpetaja abi. Selline töökorraldus võimaldab tegevusi läbi viia nii üksi, paaris kui ka väikeses ja suures rühmas, nii toas kui õues tagamaks lapsele eduelamuse ja turvatunde.

  1. Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine

Tegevuste kavandamisel arvestatakse lapse arengutaset, individuaalsust (lapse eripära õppija ja suhtlejana), soolisi erinevusi ja seda, et lapsel oleks võimalik otsustada, teha valikuid. See õpetab last iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tulemuse eest vastutama. Lisaks rühmapersonalile toetavad lapse arengut  Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse logopeed, eripedagoog ja sotsiaalpedagoog ning vajaduspõhiselt juhtumikorraldaja.

  1. Mängu kaudu õppimine

Laps õpib oma keskkonnas aktiivselt ja praktiliselt tegutsedes. Olulisel kohal on õppimine mängu, rühmakaaslaste ja teiste inimestega suhtlemise, ümbruses toimuva jäljendamise, muinasjuttude ja robootika kaudu. Õppe- ja kasvatusprotsess toimub mängu kaudu – mäng on koolieelses eas lapse põhitegevus, mis vastab parimal moel tema vajadustele ja toetab isiksuse terviklikku arengut ning võimaldab lapsel ümbritseva maailma sügavama tunnetuse kaudu omandada mõtlemise ja probleemi lahendamise oskusi, eneseväljendamis- ja suhtlemisoskusi ning samuti empaatiavõimet ja iseseisvust.

  1. Lapsekeskse metoodika rakendamine ning Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ja teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Õppe-kasvatustöö kavandamisel võetakse aluseks parimad praktikad “Väärtuskasvatus Tarkuste Hoidise abil” metoodikast,  projekt – ja õuesõppest, programmist “Kiusamisest vaba lasteaed”,  projektist “Õpime ujuma”. Arvestatakse aastaaegade vahetumist, rahvuslikke tähtpäevi, lasteaia traditsioone, esile kerkinud olulisi teemasid ka laste soovil. Väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teisest rahvusest laste kultuuri eripära. Lõimitud õppe- ja kasvatustegevused seovad tervikuks elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad (Johannes Käisi kodulooline põhimõte).

  1. Kodu ja lasteasutuse koostöö
    Koostöös kodu ja lapsevanemaga on lasteaia õppekava läbinud lapsel kujunenud terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine ja üldoskused 1. klassis ja edasises elus toimetulekuks.