Meelespea

Kontakt rühmas: 53 099 584

Rühmas töötame üldõpetuse põhimõttel. Õppetöö toimub gruppides. Õppetegevuste planeerimisel arvestame nii laste vanuselisi iseärasusi kui ka individuaalset arengut.

Laste järjepideva eesmärgistatud arengu toetamine toimub nii õpetajate kavandatud õppe- kasvatustegevustes kui ka mängudes. Mängudes kujundatakse ka eneseteenindamisoskusi ning rakendatakse õpitut.
Hommikuste õpetajate poolt kavandatud tegevuste ajal on tööl 2 õpetajat ja õpetaja abi. Õppetegevused kavandatakse eesmärgist lähtuvalt nädalateemade kaupa.
Õppetegevusi aitavad korraldada muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja. Vajadusel toetavad Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse eripedagoog, logopeed ja sotsiaalpedagoog.

PLANEERITUD TEGEVUSED, mis toimuvad lasteaia muusika- ja spordisaalis:
ESMASPÄEV: Muusika 9.00 – 9.30
Liikumine 15.10 – 15.40
TEISIPÄEV: Ujumine 9.15 – 9.45 I grupp
9.50 – 10.20 II grupp
KOLMAPÄEV: FC Kuressaare jalgpall õues 11.45 – 12.15
NELJAPÄEV: Ujumine 9.15 – 9.45 I grupp
9.50 – 10.20 II grupp
REEDE: Muusika 10.00 – 10.30
Liikumine õues 12.05 – 12.35

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSE VALDKONNAD:
MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA
LIIKUMINE

Igapäevatöös lõimime vaatlemist, uurimist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, arvutamist, jutustamist jms.
TEGEVUSED ON LÕIMITUD LÄBI MÄNGU.

Õpetajad: Taimi ja Kaie
õpetaja abi: Piia