Meelespea

Kontakt rühmas: 53 099 584

Rühmas töötame üldõpetuse põhimõttel. Õppetöö toimub gruppides. Õppetegevuste planeerimisel arvestame nii laste vanuselisi iseärasusi kui ka individuaalset arengut.

Laste järjepideva eesmärgistatud arengu toetamine toimub nii õpetajate kavandatud õppe- kasvatustegevustes kui ka mängudes. Mängudes kujundatakse ka eneseteenindamisoskusi ning rakendatakse õpitut.
Hommikuste õpetajate poolt kavandatud tegevuste ajal on tööl 2 õpetajat ja õpetaja abi. Õppetegevused kavandatakse eesmärgist lähtuvalt nädalateemade kaupa.
Õppetegevusi aitavad korraldada muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja. Vajadusel toetavad Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse eripedagoog, logopeed ja sotsiaalpedagoog.

PLANEERITUD TEGEVUSED, mis toimuvad lasteaia muusika- ja spordisaalis ning lasteaia ujula basseinis:

esmaspäev: mina ja keskkond
keel ja kõne (lugemine – kirjutamine)
ujumine 10.40 – 11.15
Minu Tantsukool 15.45 – 16.15
teisipäev: Keel ja kõne
kunst
muusika 10.00- 10.15
kolmapäev: matemaatika
liikumine õues 10.30 – 10.45
neljapäev: kunst
ujumine 10.10 – 10.45
FC Kuressaare jalgpall 11.15 – 11.45
reede: muusika 9.00 – 9.15
liikumine 9.30 – 9.45
keel ja kõne

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSE VALDKONNAD:
MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA
LIIKUMINE (sh ujumine)

Igapäevatöös lõimime vaatlemist, uurimist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, arvutamist, jutustamist jms.
TEGEVUSED ON LÕIMITUD LÄBI MÄNGU.

Õpetajad: Taimi ja Kaie
õpetaja abi: Piia