Meelespea

Kontakt rühmas: 53 099 584

Tuulte Roosi lasteaia Meelespea rühm asub kuni lasteaia renoveerimise lõppemiseni asenduspinnal aadressiga Rootsi tn 7.

Rühmas töötame üldõpetuse põhimõttel. Õppetöö toimub gruppides. Õppetegevuste planeerimisel arvestame nii laste vanuselisi iseärasusi kui ka individuaalset arengut.

Laste järjepideva eesmärgistatud arengu toetamine toimub nii õpetajate kavandatud õppe- kasvatustegevustes kui ka mängudes. Mängudes kujundatakse ka eneseteenindamisoskusi ning rakendatakse õpitut.
Hommikuste õpetajate poolt kavandatud tegevuste ajal on tööl 2 õpetajat ja õpetaja abi. Õppetegevused kavandatakse eesmärgist lähtuvalt nädalateemade kaupa.
Õppetegevusi aitavad korraldada veel muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja vajadusel logopeed.

PLANEERITUD TEGEVUSED, mis toimuvad lasteaia muusika- ja spordisaalis:
ESMASPÄEV:
TEISIPÄEV:
KOLMAPÄEV:
NELJAPÄEV:
REEDE:                

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSE VALDKONNAD:
MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA
LIIKUMINE

Igapäevatöös lõimime vaatlemist, uurimist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, arvutamist, jutustamist jms.
TEGEVUSED ON LÕIMITUD LÄBI MÄNGU.

Õpetajad: Taimi ja Kaie
õpetaja abi: Piia