Võilill

Kontakt rühmas: 53  042 692

karutarkused

Rühmas töötame üldõpetuse põhimõttel ja kasutame “Väärtuskasvatus Tarkuste hoidise abil” võtteid ( http://www.mastery.ee/raamat/vaartuskasvatus-tarkuste-hoidise-abil/).
Kasutame projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ võtteid. http://kiusamisestvabaks.ee/.
Õppetöö toimub gruppides. Planeerides arvestame vanuselisi iseärasusi, lapse isikuomadusi, individuaalset arengut, maja ja rühma eesmärke, rahvakalendri tähtpäevi, aastaaegu ning laste soove.
Laste eesmärgistatud ja järjepidev suunamine ja harjumuste kujunemise toetamine toimub õpetajate kavandatud lõimitud õppe- ja kasvatustegevustes ja mängudes.
Päev algab hommikuringiga, millele järgneb õppetegevus. Hommikuste kavandatud tegevuste ajal on tööl kaks õpetajat ja õpetaja abi.


PLANEERITUD TEGEVUSED, mis toimuvad lasteaia muusika- ja spordisaalis:

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad rühmas:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA
LIIKUMINE

Igapäevatöös lõimime järgmisi tegevusi – vaatlemist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, arvutamist, teeme kirja eelharjutusi, jutustamist jms.

Õpetajad: Külli ja Koidu
Õpetaja abi: Aime