Võilill

Kontakt rühmas: 53  042 692

karutarkused

Rühmas töötame üldõpetuse põhimõttel ja kasutame “Väärtuskasvatus Tarkuste hoidise abil” võtteid ( http://www.mastery.ee/raamat/vaartuskasvatus-tarkuste-hoidise-abil/).
Ühte ja teist kasutame ka projektist „Kiusamisest vaba lasteaed“ http://kiusamisestvabaks.ee/.
Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt lapse eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.
Õppesisu valikul lähtume põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisele.
Hommikuste õpetajate poolt kavandatud tegevuste ajal on tööl kaks õpetajat ja õpetaja abi. Tegevused toimuvad gruppides ning tähtsal kohal on mängud ja tegutsemine üues.
Lastega tegelevad veel muusika- ja liikumisõpetaja.
Vajadusel toetavad Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse eripedagoog, logopeed ja sotsiaalpedagoog.

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad rühmas:
MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA
LIIKUMINE (sh ujumine 4a)

Planeeritud rühmavälised tegevused:
esmaspäev:
liikumine spordisaalis 9.15 – 9.45
Minu Tantsukool 15.45 – 16.15 (4a)

Teisipäev:
ujumine 10.35 – 10.55 (4a)

kolmapäev:
muusika 9.55 – 10.15
liikumine õues 
Sepps OÜ trenn 15.00 – 15.30 (4a)

neljapäev:
ujumine 10.55 – 11.15 (4a)

reede:

muusika 9.20 – 9.40

Igapäevatöös lõimime järgmisi tegevusi – vaatlemist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, arvutamist, teeme kirja eelharjutusi, jutustamist jms.

Õpetajad: Külli ja Koidu
Õpetaja abi: Aime