Lapsevanema tasu

info Saaremaa valla kodulehel:
https://www.saaremaavald.ee/lasteaia-toetus

TEADMISEKS                                            07. jaanuar 2020

Vastavalt  Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määruse nr 115  „Töötasu alammäära kehtestamine“ § 1, mis kehtestab töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 584 eurot (https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019027 ) ja  Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määruse nr 57 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes“ § 2, muutub  lasteaia lapsevanema osalustasu määr 2020. aastal järgmiselt:

53 eurot ehk 9%  Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast Kuressaare Ida-Niidu Lasteaias, Kuressaare Pargi Lasteaias, Kuressaare Ristiku Lasteaias, Kuressaare Rohu Lasteaias ja Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaias;

Teate edastas
Helle Karu
Tuulte Roosi  lasteaia direktor

 

Korraldus
Kuressaare                                                15. detsember 2015 nr. 803

Koolieelse lasteasutuse diferentseeritud õppekulu
rakendamise kord

Kuressaare Linnavolikogu määrus 28.apr. 2005 nr. 11 alusel

1. Kinnitada Kuressaare linna koolieelsete lasteasutuste diferentseeritud kohatasu maksmise kord alljärgnevalt:

1.1. Diferentseeritud suurusega õppekulu on lapsevanema avalduse alusel Kuressaare Linnavalitsuse poolt perele määratav soodustus koolieelse lasteasutuse õppetasu maksmisel.

1.2. Diferentseeritud suurusega õppekulu määratakse perele, kust lasteaias käib samaaegselt kaks või enam last tingimusel, et laste mõlemad vanemad ning lapsed omavad registreeritud elukohta Kuressaare linnas.

1.3. Pere teise samaaegselt lasteaias käiva lapse eest tasumisele kuuluvat tasu vähendatakse 50% võrra.

1.4. Pere kolmanda ja iga järgneva lapse eest õppekulu tasu maksma ei pea.

1.5. Põhjendatud erijuhtumil võib Kuressaare Linnavalitsus määrata diferentseeritud tasu ka perele, kui Kuressaare linnas omab registreeritud elukohta ainult üks lapsevanematest.

1.6. Diferentseeritud õppekulu taotlemiseks tuleb Kuressaare Linnavalitsusele esitada vormikohane avaldus hiljemalt jooksva kuu 5. kuupäevaks.

1.7. Diferentseeritud suurusega õppetasu kehtib lasteaia põhikoha kasutamisel, valvelasteaia koha kasutamisele diferentseeritud tasu ei laiene.

1.8. Määratud diferentseeritud suurusega õppetasu kehtib kuni määramise aluseks olnud tingimuste püsimiseni.

2. Kinnitada avalduse vorm diferentseeritud õppekulu maksmiseks lasteaias (lisatud).

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Madis Kallas                                                          Eero Lapp
linnapea                                                                   linnasekretär

 

Kuressaare Linnavolikogu määrus
                                                                                         25.jaanuar 2007 nr 2

Koolieelse lasteasutuse lastevanemate poolt kaetava õppekulu suuruse muutmine

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse „§ 27  lg 3 ja 4 alusel.

  • 1. Muuta Kuressaare Linnavolikogu 22.märtsi 2001.aasta määrusega nr 12 kehtestatud koolieelse lasteasutuse lapsevanemate poolt kaetava õppekulu suurust ning sõnastada punkt 1 järgmiselt:

“1. Kehtestada Kuressaare linna omandis oleva koolieelse lasteasutuse lapsevanemate poolt osaliselt kaetava õppekulu suuruseks 9% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast ühe lapse kohta õppeperioodi kuus (1.septembrist 31.maini)“.

  • 2. Määrus jõustub 1.veebruaril 2007.a ning seda rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.jaanuarist 2007.a

Toomas Takkis
Kuressaare Linnavolikogu esimees