Õppe- ja kasvatustöö lasteaias

Õppeaasta teema: Terve laps on õnnelik laps

2023– 2024 LASTEAIA ÕPPEAASTA EESMÄRGID:
1. Hoolin endast ja ümbritsevast
2. Koos jõuame rohkem

PÕHIVÄÄRTUSED:
HOOLIVUS– sõbralikkus, abivalmidus, empaatiavõime, turvatunne.
*Tee teisele seda, mida Sa tahad, et Sulle tehtaks. ( Vanasõna)

KOOSTÖÖ- Ühtsuses peitub jõud.
*Mida üks ei suuda, seda üheksa suudavad. (Vanasõna)

Töös lähtume põhimõttest: mitte see, mida Sa mõnikord teed, vaid see, mida Sa päevast päeva teed, on määrav (Jenny Craig) 

MISSIOON
Meil on ühised väärtused, millest lähtume oma tegevuses ja mille saavutamiseks teevad koostööd nii töötajad, lapsed kui ka lapsevanemad. 

VISIOON
Tuulte Roosi lasteaed on koht, kus laps on õnnelik, kuhu lapsevanem tahab oma lapse tuua ja siin on rõõm töötada.

Õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud õppeaastati, mis algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Suvekuudel juunis ja augustis on põhirõhk õues õppimisel, aasta jooksul õpitu kordamisel, juuni lõpust augusti alguseni on lasteaed kollektiivpuhkusel.
Rühma õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument on tegevuskava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ja lasteaia õppekavast.
Tegevused kavandatakse nädala kaupa või vajadusel pikemalt. Õppeaasta jooksul toimuvad ka projektipõhised tegevused. Plaanis esitatakse perioodi eesmärgid, temaatika ja tegevused. 
Teadmiste, oskuste ja vilumuste kujunemisel on asendamatu lõimitud, üldõpetuslik käsitlusviis.
Õppesisu valikul lähtutakse põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. Tegevus seostatakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse (mere – ja metsalähedus) ja asutustega (lasteaed, kool, vanemate töökohtade külastus jms). 
Kavandamine on paindlik ja võimaldab vajadusel õpetajatel teha muudatusi.
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ning lapse arengu eeldatavad tulemused on antud kuues valdkonnas: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika ja liikumine (sh alate 3 eluaastast ujumine).
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, liikumis (sh ujumine),- muusika- ja kunstitegevused.