Kodukord

Kinnitatud hoolekogu koosolekul 28.sept 2015 protokoll nr 1

Tuulte Roosi Lasteaia

KODUKORD

 1. Üldsätted
  1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, rahvatervise seadusest, tervisekaitsenõuetest koolieelse lasteasutuse tervise edendamisele ja päevakavale, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ja nendest tulenevatest õigusaktidest,Kuressaarelinna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrast ja Kuressaare linnavolikogu määrusest Koolieelse lasteasutuse lapsevanemate poolt kaetava õppekulu suuruse muutmine.
  1.2. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel ja paberkandjal lasteaia infostendil.
  1.3. Kodukord on lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
  1.4.Pedagoogidel ja lapsevanematel on ühine eesmärk: arendada ja kasvatada iga last vastavalt tema individuaalsetele võimetele.
 2. Lapse õigused
  2.1 Lapsel on õigus eakohasele, võimetest ja vajadustest lähtuvale õppekasvatustegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.
  2.2. Lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule ja ohutule keskkonnale ja päevakavale.Aktiivse tegevuse ja puhkeaja vaheldumisele.
  2.3. Lapsel on õigus saada tagasisidet oma tegevuse tulemuse kohta.
 3. Lapsevanema õigused
  3.1. Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda selle lahtiolekuaegadel arvestades Kuressaare linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra ning lasteasutuse päevakavast tulenevate nõuetega.
  3.2. Lapsevanemal on õigus kokkuleppel rühma õpetajatega viibida lasteaiarühmas koos lapsega kohanemisperioodi esimestel päevadel.
  3.3. Lapsevanemal on õigus saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes, selleks eelnevalt kokku leppides rühma õpetaja, logopeedi või juhtkonnaga.
  3.4. Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteasutuse õppekavaga ning rühma tegevus- ja päevakavaga.
  3.5. Lapsevanemal on õigus olla valitud hoolekogu liikmeks.
  3.6.Lapsevanemal on õigus saada teavet lasteasutuse direktorilt ja töötajatelt lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse, toidukulu, kohatasu ja selle kehtestamise aluste, lasteasutuse kodukorra kohta ning muud teavet, mis on seotud koha kasutamisega lasteasutuses.
  3.7. Lapsevanemal on õigus teha ettepanekuid ja avaldada arvamust lasteaia tegevuse paremaks korraldamiseks ja laste turvalisuse tagamiseks rühma esindajale hoolekogus, rühma õpetajale, direktorile.
  3.8. Lapsevanemal on õigus osaleda rühma tegevuses ja rühma sise- ning väliskeskkonna huvitavamaks ja turvalisemaks muutmises eelneval kokkuleppel rühma lapsevanemate ja õpetajatega.
 4. Lapsevanema kohustused
  4.1.Lapsevanem toob lapse lasteaeda enneüheksat, kui laps ei söö hommikueinet. Kell 9.00 algavad õppetegevused.
  4.2. Lapsevanem toob lapse lasteasutusse isiklikult ja viib lapse sealt ka isiklikult ära, v.a kui õpetajaga on teisiti kokku lepitud.
  4.3. Lapse toomisel lasteasutusse peab vanem või tema esindaja andma lapse vahetult üle rühma töötajale.
  4.4. Lapsevanem teeb koostööd pedagoogidega kasvatusküsimustes (kokkulepped ühistes kasvatuspõhimõtetes, –väärtustes, reeglites), osaleb lapse arengu vestlustel.
  4.5. Lapsevanem tasub koha kasutamise eest lapsevanema poolt kaetava osa (edaspidi õppekulu). Õppekulu arvestus ei peatu lapse haiguse või lasteasutusest puudumise ajaks. Õppekulu arvestatakse 1.septembrist 31.maini. Õppekulu tasutakse jooksva kuu eest 20. kuupäevaks.
  4.6. Lapsevanem teavitab lasteasutust (rühma õpetajaid, direktorit) lapse erivajadustest ning tervisehäiretest.
  4.7. Lapsevanem teavitab lasteasutust, kui lapsel on diagnoositud nakkushaigus, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine.
  4.8. Lapsevanem hoiab lasteasutuse kasutuses olevat vara.
 5. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine
  5.1.Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7.30-18.00. Lasteaed on suletud riigipühadel.
  5.2. Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel ja personali haigestumisel). Suveperioodil on lasteaed ajutiselt suletud. Sel perioodil saavad Tuulte Roosi lasteaia lapsed kasutada valvelasteaia teenust.
  5.3. Lapsevanem või lapse lasteaeda toonud isik annab lapse üle rühma õpetajale või õpetaja abile.
  5.4.Lapse puudumajäämisest teavitab lapsevanem rühma töötajat sõnumiga rühma telefonile.
  5.5. Kui lapsele tuleb järele rühma personalile võõras isik, tuleb sellest eelnevalt teavitada õpetajat, teatades kirjalikult lapsele järele tuleva isiku andmed.
  5.6. Last ei anta üle alkoholi- või narkojoobe tunnustega inimesele.
  5.7. Lapsega kojuminekul veenduge, et laps on õpetajaga hüvasti jätnud.
  5.8. Elukoha, koduse või töötelefoni numbri muutusest teavitage rühma õpetajat.
 6. Riietus
  6.1. Laps vajab ilmale vastavaid, korras kinnitustega (lukud, nööbid) riideid ja jala suurusele sobivaid jalanõusid kogu päevaks (õue- ja toariided, vahetuspesu, ujumis- ja magamisriided, toakingad).
  6.2. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
  6.3. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad, lapse kapi korrashoiu eest vastutab lapsevanem.
  6.4. Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke peakate, mis kaitseb last päikese eest. 6.5.Võimlemisriided on T- särk ja lühikesed püksid. Lapse nimega märgistatud võimlemisriided on lapse kapis.
  6.6. Basseinis on lapsel ujumispüksid või -trikoo ja riidest ujumismüts
  6.7. Toas on vajalikud tugeva tallaga, kindlalt jalas püsivad, libisemiskindlad vahetusjalanõud, mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega saab laps ise hakkama.
  6.8. Õues mängimiseks on soovitav ilmastikukindel ja kergesti puhastatav riietus, et lastel oleks võimalik iga ilmaga viibida värskes õhus.
 7. Söömine
  7.1.Meil on3 toidukorda päevas: hommikusöök 8.30, lõunasöök 12.00 – 13.00 (olenevalt laste vanusest), õhtuoode 15.50. Eeldame, et laps kasutab kõiki kolme toidukorda. Vanemal on võimalik toidukorrast loobuda, kui ta teatab sellest ette enne uue kuu algust.
  7.2. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor arvestusega, et vanemaid on võimalik uuest hinnast teavitada vähemalt üks kuu ette.
  7.3. Lapse allergilisusest mõne toiduaine suhtes tuleb teavitada õpetajat kirjalikult toidu- allergia ilmnemisel, et personal saaks sellega toidukordade ajal arvestada.
  7.4. Nädala menüüga on võimalik tutvuda rühma stendil.

8.Toiduraha ja õppekulu tasumine
8.1. Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel.
8.2. Lapse puuduma jäämisel arvestatakse toiduraha esimese puudumise päeva eest.
8.3. Toiduraha ja õppekulu arve edastatakse elektrooniliselt maksja e-posti aadressile.
8.4. Toiduraha ja õppekulu panka maksmise tähtaeg on 20. kuupäev.

 1. Mänguasjad
  9.1. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
 2. Sünnipäevad
  10.1. Tähistame lapse sünnipäeva ühise õnnesooviringiga. Õnnitleme sünnipäevalast kaardiga. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada kaaslasi maiustustega, arvestades laste arvuga rühmas ja maiustuse tervislikkusega.
  10.2. Lapse sünnipäeva tähistamises võivad kokku leppida rühma lapsevanemad koostöös rühma õpetajatega.
 3. Lapse haigestumine
  11.1. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast väliste haigustunnustega last. Kui vanem ei ole õpetaja hinnanguga nõus, saab ta konsulteerida lasteaia tervishoiutöötajaga või esitada arsti tõendi selle kohta, et laps on terve.
  11.2. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja lasteaia tervishoiutöötajat.
  11.3.Lapsele ei ole lubatud lasteaeda panna kaasa ravimeid ega kreeme.
  11.4. Lapse haigestumise või vigastuse korral võetakse lapsevanemaga koheselt ühendust. Vajadusel kutsutakse kiirabi.
  11.5. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi saabumiseni esmast abi.
  11.6. Nakkushaiguste juhtumist või puhangust teavitab lasteasutuse direktor Terviseametit ning avaldab vanematele teadetetahvlil teate lasteasutuses levivast nakkushaigusest.
 4. Turvalisuse tagamine
  12.1.Lasteaia töötajad on kohustatud looma lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
  12.2.Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse lasteaias iga-aastaselt läbi riskide hindamist ning koostatakse tegevuskava keskkonna parandamiseks. Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmises teostab järelevalvet terviseamet, tuleohutuse valdkonnas päästeamet.
  12.3. Lasteaias on mängu-, ujumis- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.
  12.4. Lapsi on keelatud jätta järelvalveta.
  12.5. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
  12.6. Laste õuesviibimise ajal peab olema tagatud pidev järelevalve. Kiigel või ronilal on lapsed ainult töötaja juuresolekul.
  12.7. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on rühma töötajad helkurvestides ja lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvust.
  12.8. Turvalisuse tagamiseks on väljaspool lasteaia tööaega lasteaia hoones elektrooniline valve.
  12.9. Lasteaia õuealal on lubatud liigelda lasteaeda teenindavatel transpordivahenditel.
  12.10. Lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
  12.11. Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (laimamine, mõnitamine, solvamine, ebavõrdne kohtlemine, sõimusõnade kasutamine, kõrgendatud hääletooni kasutamine) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori või õppealajuhataja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi andmine sotsiaalametnikule, lastekaitse spetsialistile või politseile.
  12.12.Lasteasutusse ei lubata tööle asuda töötajal, kelle terviseseisund võib kahjustada lapsi või teiste töötajate tervist. Direktoril on õigus saata haigusnähtudega töötaja koju.
 5. Koostöö ja infovahetus
  13.1. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
  13.2. Ettepanekute tegemine, arvamuse avaldamine ja nõu ning abi küsimine toimub meili või eelnevalt kokkulepitud vestluse teel. Ettepanekute ja arvamustega võib pöörduda rühma õpetajate, logopeedi, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole.
  13.3. Rühma lapsevanemate seisukohad koondab ja edastab direktorile rühma hoolekogu esindaja.
  13.4. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitatakse rühma riideruumi stendil oleva teatega või lasteaia veebilehe kaudu. Riideruumis on tutvumiseks välja pandud rühma tegevuskava, sh õppekasvatustegevuse eesmärgid, menüü, päevakava jm.
 6. Lasteasutuses koha kasutamise lõpetamine
  14.1. Lapsevanem võib koha kasutamise igal ajal lõpetada teatades sellest direktorile.
  14.2. Lasteasutuse direktor algatab koha kasutamise lõpetamise, kui:
  1) laps ei ole ühe kalendrikuu jooksul lasteaiakohta kasutanud ja lapsevanem ei ole puudumise põhjustest lasteaeda informeerinud.
  2) lapsevanem on kaks maksetähtaega järjest jätnud tasumata lasteaiakoha kasutusega seotud arved ning ei ole teavitanud makseraskustest.
  14.3. Kui laps lõpetab koha kasutamise asudes õppima koolis, väljastab lasteasutus lapsevanemale koolivalmiduskaardi.