Rukkilill

Kontakt rühmas: 53 334 178

Tuulte Roosi lasteaia Rukkilille rühm asub sel õppeaastal asenduspinnal aadressiga Rootsi tn 7.

Töötame üldõpetuse põhimõttel, õppetöö toimub gruppides. Töö planeerimisel arvestame lasteaia õppekava, laste vanuselisi iseärasusi, lapse individuaalset arengut ning rahvakalendri tähtpäevi.
Laste järjepideva eesmärgistatud arengu toetamine ning harjumuste kujunemine toimub lasteaiaõpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevustes ning mängudes. Mängudes kujunevad ka eneseteenindamisoskused ning rakendatakse õpitut.
Hommikuste täiskasvanute poolt kavandatud tegevuste ajal on tööl kaks lasteaiaõpetajat ja õpetaja abi.
Õppetegevused kavandame nädala kaupa.

PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE VALDKONNAD RÜHMAS:
MINA JA KESKKOND.
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA
LIIKUMINE

Igapäevatöös lõimime järgmisi tegevusi: vaatlemist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, jutustamist jms.

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED, mis toimuvad lasteaia muusika- ja spordisaalis:
ESMASPÄEV:   9.40 muusika
TEISIPÄEV:        9.45 liikumine
KOLMAPÄEV: 11.00 liikumine õues
NELJAPÄEV:     9.40 muusika
REEDE:

Õpetajad: Kerdi ja Lea
õpetaja abi: Tiia