Rukkilill

Kontakt rühmas: 53 334 178

Töötame üldõpetuse põhimõttel, õppetöö toimub gruppides. Töö planeerimisel arvestame lasteaia õppekava, laste vanuselisi iseärasusi, lapse individuaalset arengut ning rahvakalendri tähtpäevi.
Laste järjepideva eesmärgistatud arengu toetamine ning harjumuste kujunemine toimub lasteaiaõpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevustes ning mängudes. Mängudes kujunevad ka eneseteenindamisoskused ning rakendatakse õpitut.
Hommikuste täiskasvanute poolt kavandatud tegevuste ajal on tööl kaks lasteaiaõpetajat ja õpetaja abi.
Õppetegevused kavandame eesmärgist lähtuvalt nädala kaupa.

PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE VALDKONNAD RÜHMAS:
MINA JA KESKKOND.
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA
LIIKUMINE (sh ujumine)

Igapäevatöös lõimime järgmisi tegevusi: vaatlemist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, jutustamist jms.

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED, mis toimuvad lasteaia muusika- ja spordisaalis:

Õpetajad: Kerdi ja Lea
õpetaja abi: Tiia