Rukkilill

Kontakt rühmas: 53 334 178

Töötame üldõpetuse põhimõttel, õppetöö toimub gruppides. Töö planeerimisel arvestame lasteaia õppekava, laste vanuselisi iseärasusi, lapse individuaalset arengut ning rahvakalendri tähtpäevi.
Laste järjepideva eesmärgistatud arengu toetamine ning harjumuste kujunemine toimub lasteaiaõpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevustes ning mängudes. Mängudes kujunevad ka eneseteenindamisoskused ning rakendatakse õpitut.
Hommikuste täiskasvanute poolt kavandatud tegevuste ajal on tööl kaks lasteaiaõpetajat ja õpetaja abi.
Õppetegevused kavandame eesmärgist lähtuvalt nädala kaupa.

PLANEERITUD ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE VALDKONNAD RÜHMAS:
MINA JA KESKKOND.
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA
LIIKUMINE

Igapäevatöös lõimime järgmisi tegevusi: vaatlemist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, jutustamist jms.

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSED, mis toimuvad lasteaia muusika- ja spordisaalis:
ESMASPÄEV: muusika kell 10.10 – 10.30
ujumine:
I grupp kell 10.45 – 11.05
II grupp kell 11.10 – 11.30
TEISIPÄEV: liikumine saalis kell 15.15 – 15.35
KOLMAPÄEV: muusika kell 10.10 – 10.30
ujumine:
I grupp kell 10.45 – 11.05
II grupp kell 11.10 – 11.30
NELJAPÄEV: SEPPSi spordiring õues kell 11.00 – 11.30
REEDE: liikumine õues kell 10.45 – 11.05

Õpetajad: Kerdi ja Lea
õpetaja abi: Tiia