Nurmenukk

Kontakt rühmas: 51 905 730

Meid iseloomustav luuletus:
Nurmenukk
       H. Mänd
Kes need aasal õõtsuvad,
siis kui tuuled lõõtsuvad?
Need on nurmenukud kallid
kaela ümber soojad sallid.

Rühmas töötame üldõpetuse põhimõttel, kasutame võtteid “hea alguse” metoodikast. Õppetöö toimub gruppides, töö planeerimisel arvestame lapse vanuselisi iseärasusi, isikuomadusi ning individuaalset arengut, maja ja rühma eesmärke, rahvakalendri tähtpäevi, aastaaegu, laste soove. Laste järjepidev ja eesmärgistatud arengu toetamine ning harjumuste kujunemine toimub lasteaiaõpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevustes ning mängudes. Mängudes kujunevad ka eneseteenindamisoskused ning rakendatakse õpitut.

Hommikuste täiskasvanute poolt organiseeritud tegevuste ajal on tööl kaks lasteaiaõpetajat ja õpetaja abi.
Õppetegevus kavandatakse nädala kaupa eesmärgist lähtuvalt, võttes aluseks rühma tegevuskava.
Lastega tegeleb veel muusikaõpetaja Esti Koppel ja liikumisõpetaja Daigi Lest.

PLANEERITUD TEGEVUSED, mis toimuvad lasteaia muusika- ja spordisaalis, basseinis:

ESMASPÄEV:
ujumine – I grupp kell 10.00 – 10.15
II grupp kell 10.20 – 10.35
TEISIPÄEV:
muusika kell 9.15 – 9.30
KOLMAPÄEV:
ujumine – I grupp kell 10.00 – 10.15
II grupp kell 10.20 – 10.35
NELJAPÄEV:
muusika kell 9.15 – 9.30
liikumine saalis  kell 11.50 – 12.05
REEDE:
liikumine õues kell 11.10 – 11.25

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad rühmas:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA
LIIKUMINE


Meie moto on olla –
N
aerusuised naljatilgad
U
saldusväärsed
R
ahulikud
M
itmekülgsed
E
dukad, eetilised
N
unnukad, nutikad
U
sinad, uurijad
K
ohusetundlikud
K
allid!

Õpetajad: Merle ja Katrin
Õpetaja abi: Kaie / asendab Anne