Nurmenukk

Kontakt rühmas: 51 905 730

Meid iseloomustav luuletus:
Nurmenukk
       H. Mänd
Kes need aasal õõtsuvad,
siis kui tuuled lõõtsuvad?
Need on nurmenukud kallid
kaela ümber soojad sallid.

Rühmas töötame üldõpetuse põhimõttel, kasutame võtteid “hea alguse” metoodikast. Õppetöö toimub gruppides, töö planeerimisel arvestame lapse vanuselisi iseärasusi, isikuomadusi ning individuaalset arengut, maja ja rühma eesmärke, rahvakalendri tähtpäevi, aastaaegu, laste soove. Laste järjepidev ja eesmärgistatud arengu toetamine ning harjumuste kujunemine toimub lasteaiaõpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevustes ning mängudes. Mängudes kujunevad ka eneseteenindamisoskused ning rakendatakse õpitut.

Hommikuste täiskasvanute poolt organiseeritud tegevuste ajal on tööl kaks lasteaiaõpetajat ja õpetaja abi.
Õppetegevus kavandatakse nädala kaupa eesmärgist lähtuvalt, võttes aluseks rühma tegevuskava.
Lastega tegelevad veel muusikaõpetaja Esti Koppel ja liikumisõpetaja Daigi Lest.

PLANEERITUD TEGEVUSED, mis toimuvad lasteaia muusika- ja spordisaalis, basseinis:
esmaspäev:
muusika 9.25 – 9.50
ujumine 11.25 – 12.20
Minu Tantsukool 15.45 – 16.15
teisipäev: liikumine 15.05 – 15.30
kolmapäev: muusika 9.25 – 9.50
liikumine õues 11.25 – 11.50
Sepps OÜ trenn 15.00 – 15.30
neljapäev: ujumine 11.25 – 12.20 
reede:

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad rühmas:
MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA
LIIKUMINE (sh ujumine)

Meie moto on olla –
N
aerusuised naljatilgad
U
saldusväärsed
R
ahulikud
M
itmekülgsed
E
dukad, eetilised
N
unnukad, nutikad
U
sinad, uurijad
K
ohusetundlikud
K
allid!

Õpetajad: Merle ja Katrin
Õpetaja abi: Eevi