Arengukava 2015/2016 – 2019/2020

Tuulte Roosi Arengukava

31.05. 2004. aastal väljastati lasteaiale Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr 3270HTM.
Lasteaed asub Kuressaare linnas aadressil Ranna 10 93810 Kuressaare. Arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava aastateks 2015/2016 – 2019/2020 ning arengukava uuendamise korra. Tuulte Roosi Lasteaia arengukava lähtub lasteaia sisehindamise tulemustest, lasteaia põhimäärusest ja Kuressaare linna arengukavast.
Käesoleva arengukava on koostanud Tuulte Roosi Lasteaia juhtkond koostöös lasteaia töötajate ja lastevanematega.

Tuulte Roosi õppekava

Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed on munitsipaallasteaed, registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris, registrikood 75023272
Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelsete lasteasutuste seadusest ning Kuressaare Linnavolikogu poolt kinnitatud Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia põhimäärusest. Õppekasvatustöö toimub 2011.aastal kinnitatud Tuulte Roosi Lasteaia õppekava alusel, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.