Arengukava

Tuulte Roosi Lasteaia arengukava 2024-2026

31.05. 2004. aastal väljastati lasteaiale Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr 3270HTM.
Lasteaed asub Kuressaare linnas aadressil Ranna 10 93810 Kuressaare. Arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava aastateks 2023/2024 – 2025/2026 ning arengukava uuendamise korra. Tuulte Roosi Lasteaia arengukava lähtub lasteaia sisehindamise tulemustest, lasteaia põhimäärusest ja Saaremaa valla arengukavast.
Käesoleva arengukava on koostanud Tuulte Roosi Lasteaia juhtkond koostöös lasteaia töötajate ja lastevanematega.
Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia arengukava 2024-2026 kinnitamine 5.03.2024.a nr 2-2/7

Õppekava on täiendamisel.

Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed on munitsipaallasteaed, registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris, registrikood 75023272
Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelsete lasteasutuste seadusest ning Kuressaare Linnavolikogu poolt kinnitatud Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia põhimäärusest. Õppekasvatustöö toimub 2011. aastal kinnitatud Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia õppekava alusel, mis vastab hetkel kehtivale koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.