Kelluke

Kontakt rühmas: 53 335 691

karu

Mina olen sinu sõber,
sina oled minu sõber,
sõbrad kõik me head,
seda meeles pea.

Üks pai paremale,
teine pai vasakule,
kaks paid korraga ja
kalli – kalli ka.

Rühmas töötame üldõpetuse põhimõttel, kasutame võtteid „hea alguse“ metoodikast ja suuremaks saades ka „akvaarium metoodikast.
Kasutame projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ võtteid (http://kiusamisestvabaks.ee/ ).
Õppetöö toimub gruppides. Planeerides arvestame vanuselisi iseärasusi, lapse isikuomadusi, individuaalset arengut, maja ja rühma eesmärke, rahvakalendri tähtpäevi, aastaaegu ning laste soove.
Laste eesmärgistatud ja järjepidev suunamine ja harjumuste kujunemise toetamine toimub õpetajate kavandatud lõimitud õppe- ja kasvatustegevustes ja mängudes.
Päev algab vestlusringiga, millele järgneb õppetegevus. Hommikuste kavandatud tegevuste ajal on tööl kaks õpetajat ja õpetaja abi.

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad rühmas:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA
LIIKUMINE (sh ujumine)

Igapäevatöös lõimime järgmisi tegevusi – vaatlemist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, arvutamist, teeme kirja eelharjutusi, jutustamist jms.

Planeeritud õppetegevused lasteaia muusika- ja spordisaalis, õuealal:

Õpetajad: Iti ja Anne
õpetaja abi: Milla