Lapse eeldatavad üldoskused

Lapse arengu eeldatavad üldoskused on teatud üldtunnustatud tähised. Selline jaotus on tinglik, sest üht ja sedasama näitajat on võimalik vaadelda eri aspektidest.

Tunnetusoskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse ? taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni.

Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi ning uurida ja katsetada. Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel.

Sotsiaalsete oskuste all mõistetakse lapse oskusi teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui ka partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest.

Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma oskusi, võimeid ja emotsioone, juhtida oma käitumist.

Mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus. Mängu käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid. Mänguoskus on kõigi üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse eri valdkondade oskuste ja teadmiste arengu alus.

Kahe aastaselt

Tunnetus – ja õpioskused

Laps:
1. Hangib ümbrusest aktiivselt infot.

 1. Keskendub lühiajaliselt ühele tegevusele.
 2. Tunneb huvi pildiraamatute vastu ja mõistab lihtsamaid jutukesi.
 3. Omandab uusi seoseid käelise tegevuse kaudu.
 4. Omandab uusi teadmisi ja seoseid ja kasutab neid sarnastes ülesannetes ja olukordades.
 5. Suhtleb valdavalt 1-2 sõnaliste lausetega nii mängus kui ka igapäevategevustes peamiselt tuttava täiskasvanuga ning kasutab mitteverbaalseid suhtlemisvahendeid (osutamine, miimika).
 6. Tegutseb teistega kõrvuti ja osaleb ühistegevuses vahelduvas vormis.
 7. Loob tegevuse kaudu seoseid kõnega; sõnad ja objektid saavad tema jaoks mõiste tähenduse.

 

Sotsiaalsed  oskused
Laps:

 1. Reageerib sõltuvalt situatsioonist ja ümbritsevate inimeste käitumisest.
 2. Sööb, joob ja riietub lahti valdavalt iseseisvalt.
 3. Püsib suurema osa päevast kuiv ja puhas.
  4. Mõistab selgelt väljendatud keeldu: „Ei tohi!“, „Ära tee!“
  5. Toetub võõrastega suhtlemisel enesekindluse saavutamiseks tuttavale täiskasvanule.

 Enesekohased oskused
Laps:

 1. Väljendab lihtsaid emotsioone.
 2. Proovib ennast maksma panna, oskab keelduda ja „ei“ öelda.
 3. Üritab aru saada teiste inimeste seisukohtadest, kuid tema tujud on enesekesksed.
 4. Tunneb huvi teiste laste vastu.
 5. Teab elementaarseid viisakusreegleid.
 6. Teab oma eesnime.
 7. Matkib täiskasvanu tegevust.

 

Mänguoskused

Laps:

1, Matkib mängus ümbritsevate inimeste tegevust.

2, Tegevus muutub sihikindlaks.

 1. Tunneb huvi teiste laste vastu, jälgib neid ja mängib nendega kõrvuti.

 

Kolme aastaselt:

Tunnetus – ja õpioskused
Laps:

 1. leiab tegutsemisajendi, plaanib ja organiseerib tegevusi täiskasvanu abiga; täiskasvanu suunab lapse tegevust kõne kaudu;
 2. plaanib osaliselt oma käitumist ja tegevust iseendale suunatud kõne vahendusel;
 3. keskendub tegevusele lühikeseks ajaks, tema tähelepanu ei ole veel püsiv;
 4. tegutseb vahetult nii konkreetsete asjadega kui ka neid kujutavate sümbolitega;
 5. kordab ja jäljendab varasemaid kogemusi ning mälupilte nii konstruktiivses mängus kui ka lihtsas rollimängus;
 6. mängib mõnda aega koos teistega ja järgib lihtsamaid reegleid;
 7. on omandanud sõnavara, mis võimaldab tal ennast väljendada;
 8. osaleb dialoogis;
 9. jälgib lihtsaid lookesi ja eristab kogemusele tuginedes realistlikke sündmusi väljamõeldud lugudest;
 10. mõistab osaliselt lihtsamat kõnet ka ilma toetava vihjeta ning saab aru lihtsamatest ülekantud tähendustest;
 11. rühmitab asju ja esemeid ühe või mitme tajutava omaduse või nimetuse järgi;
 12. on ettekujutus arvumõistest ja värvuste nimetustest;
 13. leiab võrdluse alusel asjades ühiseid ja erinevaid jooni ning nendevahelisi seoseid; kasutab info saamiseks keelt;
 14. ettekujutus oma teadmistest ja oskustest on ebarealistlik;
 15. omandab uusi seoseid, mõisteid ja teadmisi korduva, aktiivse tegutsemise ning mudelite järgi õppimise kaudu; vajab oma tegevusele tagasisidet.

Sotsiaalsed – ja enesekohased oskused
Laps:

 1. saab aru, et inimestel võivad olla tema omadest erinevad tunded ja emotsioonid;
 2. tal on osaliselt kujunenud enesetunnetus ja eneseteadvus;
 3. väljendab tugevaid emotsioone, oma mina;
 4. võib karta tundmatuid ja uusi asju;
 5. tahab igapäevastes olukordades valikute üle ise otsustada ning üritab neid ka täide viia;
 6. tema enesekindlus on kõikuv; enesekindluse saavutamiseks vajab ta turvalisust; tunnustust, rutiini ja reegleid;
 7. osaleb täiskasvanuga ühistegevustes; teisi lapsi pigem jälgib, tegutseb nendega kõrvuti;
 8. jagab mõnikord oma asju ka teistega, valdavalt on ta siiski omandihoidja;
 9. loob sõprussuhteid nendega, kellega on tihti koos; tegutseb kontakti luues ja säilitades sihipäraselt;
 10. algatab vestlust eri partneritega erinevatel teemadel; tajub, mida teised teavad ja mis on neil uus;
 11. täidab igapäevaelu rutiini;
 12. järgib lihtsamaid sotsiaalseid reegleid ning eeskujudele toetudes jäljendab igapäevaelu rolle ja tegevusi.

Mänguoskused
Laps:

 1. on tekkinud soov tegutseda iseseisvalt, nii nagu täiskasvanu;
 2. näeb ja mõistab tegevuse taga teatud isikut, kes neid tegevusi sooritab (nt. matkib poiss oma isa jne.);
 3. oskab iseseisvalt matkida nähtut ja kogetut, näiteks mängib iseseisvalt episoode pereelust (põranda pühkimist);
 4. mäng põhineb isiklikul kogemusel ja laps on võimeline igapäevaelus nähtud mängu üle kandma;
 5. võtab osa koosmängudest täiskasvanuga;
 6. on arenenud võime kooskõlastada erinevaid liigutusi muusikaga, ilmneb elementaarne rütmitunne ning ta tabab luuletuse intonatsiooni ja rütmi lavastusmängudes;
 7. ehitab klotsidest erinevaid esemeid ja hooneid (nukule voodi; autole garaa?i);
 8. ühendab eri suuruse ja kujuga klotse;
 9. oskab rõngaid suuruse järjekorras pulgale lükkida;
 10. ehitab liivakastis lihtsamaid onnikesi;
 11. kasutab lihtsamaid konstruktoreid;
 12. valib omale mänguks vajalikud mänguasjad ja koristab need mängu lõppedes;
 13. suhtub heatahtlikult kaaslaste mängu;
 14. mängijal on esikohal tegevus mänguasjadega, mitte mängu eesmärgid.

Nelja aastaselt:

tunnetus – ja õpioskused
Laps:

 1. plaanib tegevusi täiskasvanu abiga;
 2. keskendub tegevusele lühikeseks ajaks;
 3. kordab varasemaid kogemusi lihtsas rollimängus;
 4. mängib mõnda aega koos teistega ja järgib lihtsamaid reegleid;
 5. osaleb dialoogis, on omandanud sõnavara enese väljendamiseks;
 6. Jälgib lihtsaid lookesi;
 7. rühmitab asju ja esemeid ühe või mitme tajutava omaduse või nimetuse järgi;
 8. tal on ettekujutus arvu mõistest ja värvuste nimetustest;
 9. Omandab uusi seoseid, mõisteid ja teadmisi korduva kogemuse, aktiivse tegutsemise ning mudelite järgi õppimise kaudu, vajab oma tegevusele tagasisidet.

Sotsiaalsed – ja enesekohased oskused
Laps:

 1. saab aru, et teistel inimestel võivad olla tema omadest erinevad tunded ja emotsioonid;
 2. tal on osaliselt kujunenud enesetunnetus ja eneseteadvus;
 3. väljendab tugevalt emotsioone ja oma mina;
 4. võib karta tundmatuid ja uusi asju,
 5. tahab igapäevastes olukordades valikute üle ise otsustada ja üritab neid ka täide viia;
 6. enesekindlus on kõikuv, vajab turvalisust, tunnustust, rutiini, reegleid;
 7. osaleb täiskasvanuga ühistegevustes ? teisi lapsi pigem jälgib, tegutseb nendega kõrvuti;
 8. jagab mõnikord oma asju teistega, valdavalt on siiski omandihoidja;
 9. loob sõprussuhteid nendega, kellega on tihti koos;
 10. täidab igapäevaelu rutiini;
 11. järgib lihtsamaid sotsiaalseid reegleid ning eeskujudele toetudes jäljendab igapäevaelu rolle ja tegevusi.

Mänguoskused
Laps:

 1. võtab endale täiskasvanu teatud rolli ja käitub vastavalt (kujuneb rollimäng);
 2. on kujunenud huvi teatud mänguteemade vastu (kodu, lasteaed, kauplus);
 3. on õppinud ühendama koosmängus oma mänguhuve teiste huvidega;
 4. kuulab meelsasti täiskasvanu ilmekalt esitatud lühikesi lugusid, imiteerib kuuldud loo tegelaste häälitsusi ja käitumist ning ütleb üksikuid kergemaid lauseid;
 5. talle on oluline mõtestatud sü?eeline tegevus;
 6. ehitusmängudes on võimeline õpetaja juhendamisel peegeldama tegelikkust;
 7. tähelepanu on muutunud püsivamaks ning taju ja tähelepanu on jaotunud mitme tegevuse vahel;
 8. kõne on arenenud, räägib põhjalikumalt esemetest ning nende omadustest.

Viie aastaselt:

Tunnetus – ja õpioskused
Laps:

 1. tegutseb lühikest aega iseseisvalt, kuid tegutsemiskindluse saavutamiseks vajab veel täiskasvanu abi;
 2. reguleerib oma käitumist ja emotsioone täiskasvanu abiga, hakkab oma tegevust planeerides ja korraldades kasutama sisekõnet;
 3. tegutseb koos teistega;last motiveerivad tegevused eakaaslastega;
 4. lapse keeleline areng võimaldab lahendada ülesandeid ja probleeme ning saavutada kokkuleppeid;
 5. konstrueerib, katsetab ja uurib erinevaid võimalusi, kasutades nii sümboleid, kujutlusi kui ka reaalseid esemeid ja objekte;
 6. osaleb erinevates mänguliikides ja loovtegevustes;
 7. räägib esemetest mis pole kohal ja olukordadest, mis toimusid minevikus või leiavad aset tulevikus ning fantaseerib;
 8. keskendub huvipakkuvale tegevusele mõnikümmend minutit;
 9. oskab vaadelda ning märgata detaile, olulisi tunnuseid ja seoseid;
 10. eristab rühmi ja oskab neidd võrrelda ning saab aru lihtsamate mõistete kuuluvusest, alluvusest ja üldistusastmest;
 11. lapsel on ettekujutus numbritest, tähtedest ja sümbolitest;
 12. omandab teadmisi kogemuste ja kõne kaudu, tegutseb aktiivselt ning lahendab probleeme;
 13. kasutab teadmiste omandamisel ja kogetu meenutamisel intuitiivselt lihtsamaid meeldejätmise viise.

Sotsiaalsed – ja enesekohased oskused
Laps:

 1. hakkab mõistma teiste inimeste tundeid ja mõtteid;
 2. väljendab oma emotsioone ja räägib nendest;
 3. suhtleb ja tegutseb enamasti iseseisvalt ning orienteerub oma suutlikuses;
 4. suudab kuigivõrd vastutada oma tegevuse eest;
 5. on tundlik teiste hinnangute suhtes, need mõjutavad tema enesehinnangut;
 6. imiteerib täiskasvanu tegevusi ja rolle, kasutades tema sõnavara ja maneere;
 7. eelistab sootüübilisi mänge;
 8. naudib rühma kuulumist ja eakaaslaste seltsi ning ühistegevust; teeb eesmärgi saavutamseks koostööd, jagab ja vahetab;
 9. aktsepteerib reeegleid, kogemusi ja muutusi; jälgib reeglite täitmist teiste poolt; kõne areng võimaldab arusaamatusi lahendada verbaalselt:
 10. oskab avalikus kohas sobivalt käituda ning teab, mida tohib, mida mitte.

Mänguoskused
Laps:

 1. tegutseb koos teistega, teda motiveerivad tegevused eakaaslastega,
 2. konstrueerib, katsetab ja uurib erinevaid võimalusi, kasutades nii sümboleid, kujutlusi, kui reaalseid esemeid ja objekte,
 3. imiteerib täiskasvanu tegevusi ja rolle, kasutades tema sõnavara ja maneere,
 4. eelistab sootüübilisi mänge,
 5. aktsepteerib reegleid, kogemusi ja muutusi, jälgib reeglite täitmist teiste poolt, kõne areng võimaldab arusaamatusi lahendada verbaalselt.

Kuue aastaselt:

tunnetus – ja õpioskused
Laps:

 1. Plaanib oma igapäevategevusi, seab eesmärke ning üritab alustatud tegevused lõpetada;
 2. Suudab keskenduda tegevusele vähemalt 20 – 30 minutiks;
 3. Kasutab kujutlusi luues ja tegevusi planeerides sisekõnet;
 4. Kasutab kõnet info saamiseks, tegelikkuse adumiseks ning uute teadmiste omandamiseks;
 5. Järgib ühistegevustes reegleid ja suudab neid selgitada;
 6. Kasutab sidusat kõnet, tema dialoog on suunatud rohkem iseendale;
 7. Osaleb aktiivselt käelistes ja loovtegevustes;
 8. Saab aru asjade suhetest ja omadustest ning ajalis-ruumilisest järjestusest;
 9. Kasutab teadmisi igapäevastes situatsioonides, nii uudses kui ka sarnases olukorras;
 10. Kasutab uute teadmiste omandamisel meeldejätmise strateegiaid juhuslikult, teadvustab kordamise vajadust.

Sotsiaalsed – ja enesekohased oskused
Laps:

 1. Tajub ja mõistab teiste inimeste emotsioone ja seisukohti ning arvestab neid käitumises ja vestluses;
 2. Seab endale eesmärke ja üritab neid ellu viia;
 3. On oma tegevustes orienteeritud tunnustusele, tähelepanule ja emotsionaalsele toetusele;
 4. Eelistab omasoolisi mängukaaslasi; kujunevad esimesed sõprussuhted;
 5. Suudab lühikest aega ilma täiskasvanu kontrollita rühmas mängida ning teha koostööd omal viisil;
 6. Järgib mängudes ja tegevustes reegleid, eriti nende täitmist teiste poolt; oskab reegleid teistele selgitada;
 7. Järgib sotsiaalset rutiini.

Mänguoskused
Laps:

 1. matkib kuuldud tegelaste käitumist, suudab tuttavaid lavastusmänge ka ise mängida;
 2. jagab teistega mängus ettetulevaid ülesandeid;
 3. lapse mängu idee aluseks võib olla täiskasvanu jutustus;
 4. kasutab ehitamiseks erinevat looduslikku materjali oma kujunenud oskustest lähtuvalt;
 5. tajub rollikäitumist ning tegutseb vastavalt;
 6. tahab rohkem teada loodusest ja keskkonnast, rakendab teadmisi praktilises tegevuses ? õppemängus, seab ise eemärke ja lõpetab mängu;
 7. koostab lühikesi jutustusi mänguasjadest ja mõtleb välja mõistatusi, mänge.

Seitsme aastaselt:

Tunnetus – ja õpioskused
Laps:

saab aru lihtsamatest seostest (hulk, põhjus, tagajärg), tajub esemeid, sündmusi ja nähtusi tervikuna;
mõtleb nii kaemuslik-kujundlikult kui ka verbaalselt, saab kuuldust aru, reageerib sellele vastavalt ning kasutab arutlevat dialoogi;
tegutseb sihipäraselt, on suuteline keskenduma kuni pool tundi;
kavandab ja korraldab oma igapäevategevusi ja viib alustatud tegevused lõpuni;
tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi;
suhtub õppimisse positiivselt ? tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja katsetada;
rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
kasutab materjali meeldejätmiseks kordamist.

Sotsiaalsed oskused

Laps: püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises ja vestluses;
tahab ja julgeb suhelda ? huvitub suhetest ja tunneb huvi teiste vastu;
hoolib teistest inimestest, osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise;
osaleb rühma reeglite kujundamisel;
oskab teistega arvestada ja teha koostööd;
loob sõprussuhteid;
saab aru oma-võõras-ühine tähendusest;
teeb vahet hea ja halva käitumise vahel;
mõistab, et inimesed võivad olla erinevad;
järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme;
selgitab oma seisukohti.

enesekohased oskused

suudab oma emotsioone kirjeldada ning tugevaid emotsioone, nt rõõmu, viha, sobival viisil väljendada;
kirjeldab enda häid omadusi ja oskusi;
oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning muudab oma käitumist vastavalt tagasisidele;
algatab mänge ja tegevusi;
tegutseb iseseisvalt ja vastutab oma käitumise eest;
teab, mis võib olla tervisele kasulik või kahjulik ning kuidas ohutult käituda;
saab hakkama eneseteenindamisega ja tal on kujunenud esmased tööharjumused;
kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning tegevuse lõppedes koristab enda järelt.

Mänguoskused
Laps:

tunneb mängust rõõmu ning on suuteline mängule keskenduma;
rakendab mängudes loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast maailmast;
algatab erinevaid mänge ja arendab mängu sisu;
täidab mängudes erinevaid rolle;
järgib mängureegleid ning oskab tuttavate mängude reegleid teistele selgitada;
suudab mängu käigus probleeme lahendada ja jõuda mängukaaslastega kokkuleppele;
tunneb rõõmu võidust ja suudab taluda kaotust võistlusmängus;
kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid.